گزارش آزمایشگاه
بسمه تعالی

الدئیدها وکتون ها

شماره

عنوان

مباحث

1

الدئید ها

1-معرفی 2- نام گذاری (نام های IUPAC و نام های دیگر )3-شیمی {سنتز, توتومریزاسیون کتو-انول, واکنش های رایج : (اکسایش کاهش , افزایشی نوکلئوفیلی ) }

2

کتون ها

1- معرفی 2-نام گذاری 3-ساختار وخصوصیات (properties ) 4- توصیف صفات 5- سنتز 6-واکنش ها7- کاربرد ها

3

الدئید ها و کتون ها

1- نام گذاری 2- محصولات طبیعی 3-تهیه ی الدئید ها و کتون ها 4- properties الدئیدها وکتون ها 5- واکنش های الدئیدها و کتون ها( واکنش های افزایشی برگشت پذیر و برگشت ناپذیر) 

4

تعیین( determination ) الدئیدها وکتون ها

روش Benedikt وروش Bisulphite

5

تست های الدئیدهاو کتونها وعوامل خطا

1-تست 2و4-دی نیتروفنیل2-تست تالنز برای الدئیدها 3-تست اکسایش جونز برای الدئیدها4-تست یدوفرم برای متیل کون ها

6

معرف تالنز

1- معرفی 2- تهیه ی ازمایشگاهی 3-ایمنی

7

معرف تالنز

واکنش گلوکز با معرف (ایمنی,  رویه ی ازمایشگاهی , نتیجه (فیلم) , بحث )

8

معرف Brady

معرفی, سنتز , تست برادی

9

استفاده از معرف تالنز برای تمییز الدئیدها از کتونها

 

10

اکسایش الدئیدها و کتونها

1-رفتار متفاوت الدئید ها وکتون ها 2-معادلات ساختمانی برای واکنشهای اکسایش 3-محلول پتاسیم دی کرومات اسیدی 4-استفاده از معرف تالنز5- استفاده از معرف بندکیت یا فهلینگ

11

معرف بندکیت

معرفی , تست شیمیایی , واکنشگر کمی

12

 MSDS 2و4-دی نیترو فنیل هیدرازین

 

13

MSDS  معرف تالنز

 

 

 

 

 

 

۱-الدئیدها

۲-کتون ها

۳-الدئیدهاوکتون ها 

۴-determination الدئیدها و کتون ها

اگر چه مکررا تلاش هایی برای یک روش کلی برای شناسایی الدئیدها و کتون ها انجام شده  ولی این مشکل از طریقی رضایت بخش حل نشده

مطابق با روش بندکیت  محتوای الدئید یا کتون روغن فرار به وسیله ی گروه اکسیژن کربونیل تعیین میشود روغن مورد بررسی با یک مقدار وزن شده از فنیل هیدرازین گرم میشود.بعد از مدتی هیدرازونی که تشکیل شده با صاف کردن جدا میشود و فنیل هیدرازین بدون تغییر در مایع زیر صافی با جوشیدن محلول فهلینگ اکسید میشود .با این روش همه ی نیتروژن فنیل هیدرازین  که در واکنش شرکت نکرده به صورت گاز ازاد میشود .از حجم نیتروژن جمع شده مقدار فنیل هیدراین استفاده نشده محاسبه میشود و از ان , مقداری که در ترکیب است مشخص شده  در نتیجه مقدار کتون یا  الدئید حاضر معلوم میشود

این روش بوسیله ی جلو بردن نیتروژن با جریانی از کربن دی اکسید بهبود داده شده  است

۵-تست های شناسایی الدئیدها و کتون ها

تست های الدئیدها وکتون ها وعوامل خطا :

1-     تست 2و4 دی نیترو فنیل برای الدئیدها وکتون ها :

استانداردها :سیکلوهگزانون وبنزوفنون و بنزالدئید

رویه

یک یا دو قطره مجهول یا 30mg  از مجهول در 2ml  اتانول 95% را به 2ml 2و4-دی نیترو فنل اضافه کنید و به شدت تکان دهید واگر فورا رسوبی شکل نگرفت اجازه دهید تا برای 15 دقیقه بماند

تست مثبت : تشکیل یک رسوب تست مثبت است

عوارض  (عوامل خطا ) :

بعضی کتون ها روغن هایی میدهند که جامد نیستند

بعضی الکل های الیلی به وسیله ی معرف به الدئید ها اکسید شده و تست مثبت میدهند

بعضی الکل ها اگر خالص سازی نشده باشند ممکن است شامل الدئید یا کتون ناخالصی باشد

 

 

2-تست تالنز برای الدئید ها :

استاندارد ها :سیکلوهگزانون وبنزالدئید

رویه

یک قطره یا مقدار کمی از کریستالهای  مجهول را به یک ml از محلول تازه تهیه شده تالنز اضافه کنید اگر واکنش بلافاصله مشاهده نشد میتواند ملایم حرارت داده شود

معرف تالنز : درون یک لوله که با سدیم هیدروکسید 3M  پاک شده 2 ml  از محلول نیترات نقره ی 0.2 M  بریزید ویک قطره NAOH 3 M  اضافه کنید . محلول 8/2% امونیک به صورت قطره قطره همراه با تکان دادن ثابت اضافه کنید تا زمانی که رسوب اکسید نقره حل شود .بیشتر از 3ml  امونیاک استفاده نکید سپس محلول نهایی را به حجم نهایی 10 ml با ا رقیق کنید

تست مثبت : تشکیل اینه نقره یا رسوب نشانه تست  مثبت است

عورض (عوامل خطا):

 لوله ی ازمایش باید تمیز باشد وعاری از روغن باشد تا اینه نقره ای مشاهده شود

ترکیباتی که به اسانی اکسید میشوند تست مثبت میدهند برای مثال : امین های اروماتیک و بعضی از فنل ها

۶-تست تالنز

 

 

 

 معرف تالنز :

معرف تالنز معمولا نیترات نقره ی امونیاکی است  اما همچنین میتواند ترکیبات دیگری نیز باشد. به مقدار زیاد کمپلکس ابی {Ag(NH3)2 }است که بعد از برنارد تالنز نام گذاری شد

کمپلکس یک عامل اکسایشی است که خود به فلز نقره کاهش یافته که در یک ظرف واکنش شیشه ای یک اینه نقره ای تشکیل میدهد . این ویژگی به عنوان یک تست برای الدئید ها که به اسید های کربوکسیلیک اکسید شده استفاده میشود  باید توجه داشت که محصول واقعی اکسایش یون کربوکسیلات است که در اسیدی کردن یون کربوکسیلیک اسید  متناظر را میدهد

اگر کتون الفا هیدروکسی کتون باشد معرف تالنز واکنش خواهد داد .معرف تالنز همچنین یک تست برای الکین ها با پیوند سه گانه در موقعیت 1 است .رسوب زرد کار بید نقره در این مورد تشکیل میشود

 

۷-تست تالنز

 

۸-استفاده از تست های Tollens وBenedicts برای تشخیص الدئید ها از کتون ها

۹-شناسای الدئیدا وکتون ها با استفاده از عوامل اکسایشی

تمییز بین الدئیدها وکتون ها با استفاده از عوامل اکسایشی همچون محلول پتاسیم دی کرومات اسیدی شده , معرف تالنز, محلول فهلینگ و بندکیت بررسی میشود

استفاده از محلول پتاسیم دی کرومات اسیدی :

مقدار کمی از محلول پتاسیم دی کرو مات (71 ) با سولفوریک اسید رقیق اسیدی شده و قطرات کمی از الدئید یا کتون افزوده میشود  اگر اتفاقی در سرما نیافتاد محلول برای دودقیقه به ارامی گرم میشود

کتون : عدم تغییر در محلول نارنجی

الدئید : محلول نارنجی به سبز تبدیل میشود

یون دی کرومات (71 ) نارنجی به یون های کروم (111 ) سبز به وسیله ی الدئیدها کاهش می یابد که در تبدیل به کربوکسیلیک اسیدهای متناظر اکسید میشود

۱۰-Benedict's reagent

۱۱-Safety data for 2,4-dinitrophenylhydrazine

۱۲-Chemical Safety Data: Tollen's reagent

 

 ۱-http://en.wikipedia.org

۲-http://www.cem.msu.edu

۳-http://chestofbooks.com/

۴http://chestofbooks.com

۵-http://www.chemie.uni-regensburg.de

۶-http://www.wiu.edu

۷-http://www.chemguide.co.uk

۸-http://www.sciencedirect.com

۹-http://msds.chem.ox.ac.uk

۱۰-http://cartwright.chem.ox.ac.uk 

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:52  توسط مهدیه فردمنش و فروغ حاجتی  |